top of page
_DSC8528 (2)_edited.jpg

Lokality v péči spolku

logo.png

Od roku 2010 se spolek zaměřuje na dlouhodobou péči o lokality s výskytem konikleců, později se přidaly i lokality, které jsou domovem dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

  Jedná se o malé lokality bez formální ochrany, ale mající vysokou přírodní a krajinotvornou hodnotu nebo alespoň potenciál, dále o maloplošná chráněná území až po části národní přírodní rezervace. Většina lokalit se nachází na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a je stepního charakteru. 

01

Doubek
(k. ú. Lhánice)

Registrovaný významný krajinný prvek Doubek se nachází v k. ú. Lhánice asi 1 km západně od centra obce. Lokalita má charakter ostrůvku dřevin se stepním ladem uprostřed zemědělsky obhospodařovaných ploch. Terén je zde zvlněný a kamenitý. Po těžbě kameniva zůstala na lokalitě řada hlubokých prohlubní a nerovností. Přibližně polovinu plochy zaujímá místy rozvolněný smíšený lesík s převahou borovice lesní a dubu zimního. Na obvodu a zejména v západní a jižní části území se nachází travobylinná lada. Lokalita představuje biotop několika zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou rovněž zařazeny do Červených seznamů. Jedná se zejména o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), třemdavu bílou (Dictamnus albus), modřenec chocholatý (Muscari comosum). Ze vzácnějších živočichů se na lokalitě vyskytuje například ještěrka zelená (Lacerta viridis) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Pravidelná péče realizovaná spolkem ve spolupráci s obcí Lhánice spočívá v postupném sečení travobylinného porostu. Při sečení jsou vždy místy ponechávány jednotlivé kvetoucí byliny či menší plochy s kvetoucí vegetací. Příležitostně dochází k citlivému výřezu či ořezu dřevin za účelem zachování žádoucího charakteru lokality a dostatečného oslunění ploch s cennými porosty. Na lokalitě jsme vybudovali několik kamenných zídek pro plazy a umístili dvě menší přírodní lavičky. Každoročně rovněž odstraňujeme objevený historický i recentní komunální odpad.

02

Hájky
(k. ú. Slavětice)

Lokalita Hájky se nachází v k. ú. Slavětice asi 1,5 km jihovýchodně od centra obce. Jedná se o širokou mez se stepním ladem nad potokem Olešná. Asi 200 m severně od lokality je pak pod lesíkem další menší přírodně cenná mez. Obě místa jsou biotopem významných rostlinných subxerotermofytů, zejména křivatce českého (Gagea bohemica), koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a modřence chocholatého (Muscari comosum). Vyskytuje se zde rovněž řada druhů bezobratlých, jako například kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Pravidelná péče realizovaná spolkem ve spolupráci s obcí Slavětice spočívá v sečení travobylinného porostu s ponecháním kvetoucích bylin či menších ploch s kvetoucí vegetací. Příležitostně dochází k citlivému ořezu dřevin za účelem provádění seče + úklidu popadané dřevní hmoty. Na lokalitě jsme vybudovali kamennou zídku a umístili několik deponií kamenů pro plazy. Nad severní menší mezí jsme instalovali budku pro dudka chocholatého (Upupa epops).