_DSC8528 (2)_edited.jpg

Lokality v péči spolku

logo.png

Od roku 2010 se spolek zaměřuje na dlouhodobou péči o lokality s výskytem konikleců, později se přidaly i lokality, které jsou domovem dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

  Jedná se o malé lokality bez formální ochrany, ale mající vysokou přírodní a krajinotvornou hodnotu nebo alespoň potenciál, dále o maloplošná chráněná území až po části národní přírodní rezervace. Většina lokalit se nachází na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a je stepního charakteru. 

01

Doubek
(k. ú. Lhánice)

Registrovaný významný krajinný prvek Doubek se nachází v k. ú. Lhánice asi 1 km západně od centra obce. Lokalita má charakter ostrůvku dřevin se stepním ladem uprostřed zemědělsky obhospodařovaných ploch. Terén je zde zvlněný a kamenitý. Po těžbě kameniva zůstala na lokalitě řada hlubokých prohlubní a nerovností. Přibližně polovinu plochy zaujímá místy rozvolněný smíšený lesík s převahou borovice lesní a dubu zimního. Na obvodu a zejména v západní a jižní části území se nachází travobylinná lada. Lokalita představuje biotop několika zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou rovněž zařazeny do Červených seznamů. Jedná se zejména o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), třemdavu bílou (Dictamnus albus), modřenec chocholatý (Muscari comosum). Ze vzácnějších živočichů se na lokalitě vyskytuje například ještěrka zelená (Lacerta viridis) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Pravidelná péče realizovaná spolkem ve spolupráci s obcí Lhánice spočívá v postupném sečení travobylinného porostu. Při sečení jsou vždy místy ponechávány jednotlivé kvetoucí byliny či menší plochy s kvetoucí vegetací. Příležitostně dochází k citlivému výřezu či ořezu dřevin za účelem zachování žádoucího charakteru lokality a dostatečného oslunění ploch s cennými porosty. Na lokalitě jsme vybudovali několik kamenných zídek pro plazy a umístili dvě menší přírodní lavičky. Každoročně rovněž odstraňujeme objevený historický i recentní komunální odpad.

02

Hájky
(k. ú. Slavětice)

Lokalita Hájky se nachází v k. ú. Slavětice asi 1,5 km jihovýchodně od centra obce. Jedná se o širokou mez se stepním ladem nad potokem Olešná. Asi 200 m severně od lokality je pak pod lesíkem další menší přírodně cenná mez. Obě místa jsou biotopem významných rostlinných subxerotermofytů, zejména křivatce českého (Gagea bohemica), koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a modřence chocholatého (Muscari comosum). Vyskytuje se zde rovněž řada druhů bezobratlých, jako například kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Pravidelná péče realizovaná spolkem ve spolupráci s obcí Slavětice spočívá v sečení travobylinného porostu s ponecháním kvetoucích bylin či menších ploch s kvetoucí vegetací. Příležitostně dochází k citlivému ořezu dřevin za účelem provádění seče + úklidu popadané dřevní hmoty. Na lokalitě jsme vybudovali kamennou zídku a umístili několik deponií kamenů pro plazy. Nad severní menší mezí jsme instalovali budku pro dudka chocholatého (Upupa epops).

03

Lokality nad Rouchovankou
(k. ú. Rouchovany)

Lokality se nachází v k. ú. Rouchovany asi 1 km a 1,5 km západně od centra obce. Jedná se prudší, místy skalnaté, svahy se stepní vegetací nacházející se v údolí říčky Rouchovanky. Všechny lokality jsou biotopem významných rostlinných subxerotermofytů, zejména křivatce českého (Gagea bohemica), koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a modřence chocholatého (Muscari comosum). Vyskytuje se zde rovněž řada druhů bezobratlých, jako například kudlanka nábožná (Mantis religiosa) či saranče vlašská (Calliptamus italicus). Pravidelná péče realizovaná spolkem ve spolupráci s obcí Rouchovany spočívá v sečení travobylinného porostu s ponecháním kvetoucích bylin či menších ploch s kvetoucí vegetací, zejména na skalnatých partiích. Příležitostně dochází k citlivému ořezu dřevin za účelem provádění seče + úklidu popadané dřevní hmoty. Na lokalitě nejblíže obci jsme ve svahu vybudovali menší kamennou deponii pro plazy.

04

Červené hlíny
(k. ú. Heřmanice
u Rouchovan)

Lokalita se nachází v k. ú. Heřmanice u Rouchovan asi 2,5 km východně od centra obce Rouchovany. Jedná se o biotop úzkolistých suchých trávníků s výskytem zapojených dřevinných porostů, včetně nádherného solitérního dubu. Na lokalitě byl zaznamenán výskyt řady významných rostlinných subxerotermofytů. Jedná se např. o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), ostřici nízkou (Carex humilis), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), růži galskou (Rosa gallica), sesel roční (Seseli annuum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) či čilimník řezeňský (Chamaecytisus ratisbonensis). Přestože výskyt některých z nich nebyl v poslední době potvrzen, je možné, že se je zde po realizaci nezbytných zásahů a nastavení odpovídající péče podaří opět nalézt. Opatření realizovaná spolkem ve spolupráci s vlastníkem spočívají v sečení travobylinného porostu s ponecháním kvetoucích bylin či menších zakvetlých ploch a odstraňování suchých borovic. Na lokalitě je rovněž prováděn úklid popadané dřevní hmoty, citlivý výřez křovi