top of page
_DSC7176.JPG

O nás

logo.png

Pozemkový spolek Koniklec byl založen v roce 2010 několika kamarády se zájmem o přírodu a krajinu. V červnu 2020 získal pozemkový spolek akreditaci Českého svazu ochránců přírody. Místem jeho působení je oblast středního Pojihlaví a Pooslaví nacházející na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Svůj název má podle chráněné rostliny koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož nápadné modrofialové květy každoročně oznamují ve zdejší krajině příchod jara.

_DSC8702 (2).JPG

Poslání spolku

Hlavním posláním pozemkového spolku je ochrana přírody a krajiny. Snahou je ve spolupráci s vlastníky pozemků zlepšovat stav přírodně cenných míst, která jsou domovem celé řady vzácných druhů rostlin a živočichů.

Jak fungujeme

Pozemkový spolek spolupracuje zejména s vlastníky pozemků, místní samosprávou, orgány státní správy, místními podnikatelskými subjekty a v neposlední řadě i s občany. Pro svou činnost využívá spolek vedle vlastních prostředků a dobrovolnické práce také finanční příspěvky z různých dotačních programů (především Programu péče o krajinu) a příspěvky od soukromých dárců. Získané finanční prostředky se využívají především k výkupu pozemků a následnému zajištění péče o ně. Pozemkový spolek nemá žádné stálé zaměstnance a jeho členové se dané činnosti věnují ve svém volném čase.

_DSC8713 (2).JPG

Projekty včera, dnes a zítra

2011

Název projektu: Péče o VKP Letkovickou stráň (k. ú. Letkovice) a VKP Skalky (k. ú. Ivančice) - biotopy ohrožených druhů rostlin

Stručný popis projektu: Projekt péče o VKP Letkovickou stráň spočíval v zajištění pastvy ovcí a v případě VKP Skalky pak ve výřezu dřevin a sečení travobylinných porostů.

      podpořen Nadací Veronica

2012

Název projektu: Ochrana přírodního bohatství na Ivančicku

Stručný popis projektu: Projekt byl zaměřen na zlepšení a zachování cenných přírodních lokalit na Ivančicku, představujících biotop celé řady vzácných živočichů a rostlin. Jednalo se o následující lokality a realizované zásahy:

- VKP Letkovická stráň (k. ú. Letkovice) – pastva ovcí + odstranění dřevin

- VKP Skalky (k. ú. Ivančice) – sečení křovinořezem + odstranění dřevin

- VKP Skalky v Biskoupkách (k. ú. Biskoupky) – pastva ovcí + odstranění dřevin

- VKP Špičky (k. ú. Biskoupky) – sečení křovinořezem + odstranění dřevin

- VKP Hadcová stráň (k. ú. Biskoupky) – redukce dřevin

- VKP Řeznovická skála (k. ú. Řeznovice) – redukce dřevin

- VKP Řeznovický vrch (k. ú. Řeznovice) – likvidace trnovníku akátu.

      podpořen Nadací OKD

2017

Název projektu: Realizace opatření k zachování a obnově biotopu podmrvky hadcové a teplomilných společenstev mravenců v NPR Mohelenská hadcová step

Stručný popis projektu: Projekt zahrnoval realizaci opatření k zachování a obnově biotopu podmrvky hadcové a teplomilných společenstev mravenců v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Jednalo se o opatření spočívající primárně v redukci porostů borovice lesní a ostatních dřevin v lokalitě tzv. Ovčího skoku. Součástí projektu bylo i odstranění stržených mechových porostů.

      podpořen v rámci programu ČSOP Biodiverzita

2019

Název projektu: Realizace opatření k podpoře ohrožených druhů denních motýlů v NPR Mohelenská hadcová step

Stručný popis projektu: Projekt zahrnoval realizaci opatření k zachování a obnově biotopu ohrožených druhů denních motýlů v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Jednalo se o opatření spočívající primárně v odstranění náletových dřevin (včetně invazního trnovníku akátu) a kosení travních porostů na ploše nacházející se v ochranném pásmu elektrovodu vedoucím podél silnice od městyse Mohelno k hrázi přehradní nádrže.

      podpořen v rámci programu ČSOP Biodiverzita

2020

Název projektu: Realizace opatření k podpoře ohrožených skupin hmyzu v NPR Mohelenská hadcová step

Stručný popis projektu: Projekt zahrnoval realizaci opatření k zachování a obnově biotopu ohrožených skupin hmyzu v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Jednalo se o opatření spočívající primárně v odstranění náletových dřevin (včetně invazního trnovníku akátu) a kosení travních porostů. Opatření byla realizována v NPR Mohelenská hadcová step (resp. EVL Údolí Jihlavy), v prostoru mezi skálou Ovčí skok nacházející se v meandru Čertova ocasu a Bobšovou chatou.

      podpořen v rámci programu ČSOP Biodiverzita

2020

Název projektu: Založení matečných porostů pro tvorbu regionální luční směsi

Stručný popis projektu: Projekt zahrnoval založení matečných porostů vybraných druhů bylin využitelných při tvorbě regionální luční směsi.

      podpořen v rámci programu ČSOP Biodiverzita

2021

Název projektu: Realizace opatření k podpoře modráska hořcového v přírodní památce Černice

Stručný popis projektu: Záměrem projektu je posílení populace ohroženého hořce křížatého (Gentiana cruciata) s cílem umožnit existenci kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) v přírodní památce Černice (resp. EVL Údolí Jihlavy). Obsahem projektu je postupné prořeďování borových porostů a odstraňování borového náletu, dále narušení a stržení travního drnu strojovou mechanizací – malotraktorem, bránování travních porostů s pomocí koňského potahu, odkácení suchých borovic spolu s odstraněním dřevní hmoty a úklid popadané staré dřevní hmoty.

      podpořen v rámci programu ČSOP Biodiverzita

2021

Název projektu: Založení a udržování matečních porostů pro tvorbu regionální luční směsi

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje údržbu stávajících a založení nových matečných porostů vybraných druhů bylin využitelných při tvorbě regionální luční směsi a získání s tím spojených potřebných praktických zkušeností.

      podpořen v rámci programu ČSOP Biodiverzita

2021

Název projektu: Rozvojové aktivity Pozemkového spolku Koniklec

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje vytvoření vlastních webových stránek prezentujících moderním a uživatelsky přívětivým způsobem aktivity pozemkového spolku. Projekt dále zahrnuje vypracování ochranářských plánů pro 3 lokality ve vlastnictví pozemkového spolku

      podpořen v rámci programu ČSOP Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

2021-2024

Název projektu: Realizace opatření ke zlepšení stavu biotopů druhů z Červených seznamů v oblasti středního Pojihlaví

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, a to zejména těch, které jsou uvedeny v Červených seznamech. Jedná se o soubor řady jednotlivých a na sebe navazujících či vzájemně provázaných opatření na ochranu druhů uvedených v Červených seznamech, která budou realizována prostřednictvím zachování, zlepšení stavu či obnovy jejich přirozených biotopů. Je realizován na 14 samostatných lokalitách v oblasti středního Pojihlaví.

      podpořen z Norských fondů v rámci výzvy č. SGS-1 „Rondane“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“

2022-2023

Název projektu: Vydání publikace „Denní motýli a vřetenušky Mohelenské hadcové stepi a okolí“ (autor: Ing. Milana Švestka, DrSc.) a její distribuce mezi širokou veřejnost

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje vydání a distribuci publikace „Denní motýli a vřetenušky Mohelenské hadcové stepi a okolí“.  Jádrem publikace je část týkající se údajů o 143 druzích denních motýlů a vřetenušek. Každému druhu je věnovaná samostatná dvojstrana s textem o daném druhu a doprovodnými fotografiemi, včetně ukázky jeho typického přírodního biotopu. Publikace bude poskytnuta subjektům, které podpořily vydání publikace, z části pak autorovi, obcím (resp. knihovnám a školám) nacházejícím se v zájmovém území, odborným státním organizacím i úřadům v ochraně přírody. Zbývající část nákladu bude dostupná zájemcům z řad široké veřejnosti.

     

      podpořen Krajem Vysočina v rámci programu EDICE VYSOČINY 2022, dále pak Nadací ČEZ, společností KAVYL, spol. s r.o., obcí     Dukovany a obcí Mohelno

2023

Název projektu: Rozvojové aktivity Pozemkového spolku Koniklec v roce 2023

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje pořízení ochranářských plánů pro 2 lokality v užívání pozemkového spolku, geometrického plánu za účelem sjednané směny pozemků a doplnění technického vybavení spolku.

      podpořen v rámci programu ČSOP Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

2023

Název projektu:  Inventarizační průzkumy pro PSK v roce 2023

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje pořízení ochranářských plánů pro 2 lokality v užívání pozemkového spolku, geometrického plánu za účelem sjednané směny pozemků a doplnění technického vybavení spolku.

      podpořen v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity

_DSC5744.JPG
Kotva 1
_DSC2279.JPG

Získaná přírodně cenná území

- Políčka nad Papírnou

- Svahy nad Mohelským mlýnem

- Pod Hájky I a II

- pozemky v přírodní památce Černice

- Skalka u Boňova

- Červené hlíny

- přírodní památka Pekárka

- pozemek v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice

- pozemky v přírodní památce Horka

Poděkování

Finanční dary podporují naši činnost a umožňují za volné prostředky výkup přírodně cenných pozemků. Poděkování patří především manželům Chvátalovým ze Znojma, Hance Středové, Lukáši Dokulilovi, Tomáši Mašíčkovi, Petru Svobodovi, Milanu Sukeníkovi, Vítu Dorinovi a firmám VZD INVEST s.r.o., DMS s.r.o. a obcím Horní Dubňany a Slavětice.

Za pomoc se zemědělskou technikou patří poděkování pánům Josefu Kašparovi a Bernardu Mackovi. Za pomoc s těžkou technikou a při realizaci zemních prací Marku Kočímu (Vašek / Kočí).

Za odborné konzultace děkujeme Ing. Luďkovi Čechovi, Ing. Milanu Švestkovi, DrSc., Doc. Mgr. Lubomíru Tichému, Ph.D., Ing. Stanislavu Bočkovi, Ph.D.

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

kytkoptak_cerny.png

Firemní dobrovolnictví

Pro společnosti nabízíme firemní dobrovolnictví - práci na lokalitách v péči spolku. Jako referenci můžeme uvést několik let zkušeností s ČEZ a.s.

bottom of page